Punct de vedere cu privire la modificarea inițiată de CNAS și aflată în transparență decizională, a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie (A.R.P.P.), entitate non-profit, în calitatea sa de for național cu rol de reprezentare al medicilor psihiatri din România, înființată în anul 1991 și înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice, are ca obiectiv esențial dezvoltarea și perfecționarea activităților din domeniul psihiatriei și sănătății mintale în România și este afiliată Colegiului Medicilor din România și forurilor științifice internaționale de omoloage, precum European Psychiatric Association și World Psychiatric Association.

În virtutea drepturilor prevăzute de lege și în termenul legal prevăzut de art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie prezintă spre analiză și dezbatere următorul

PUNCT DE VEDERE

Ca răspuns la publicarea în secțiunea Transparență Decizională de pe site-ul web al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a Ordinul pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a HG 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru pentru reglementarea condițiilor acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023 (numit în continuare Ordin, pentru simplificare) din data de 11.01.2024.

Având în vedere propunerea de reducere a finanțării serviciilor ambulatorii de psihiatrie, psihologie și psihoterapie prin modificarea valorii punctului de consultație de la 4.5 la 3.3 RON, A.R.P.P. consideră că prezentul Ordin va determina o scădere cantitativă și calitativă a îngrijirilor asociate sănătății mintale, va crește cu atât mai mult povara deja existentă asociată tulburărilor psihiatrice și va avea un impact negativ asupra vieții și drepturilor persoanelor care se confruntă cu această patologie și cu dizabilități asociate în România.

Într-un sistem național de sănătate mintală cronic subfinanțat, cu resursă umană insuficientă ca formare, normare, și având un risc crescut de migrare în corelație cu lipsa satisfacției în ceea ce privește venitul realizat, în care asistența de psihiatrie comunitară este deficitară și neconformă cu nevoile beneficiarilor și cu recomandările internaționale în domeniu, serviciile ambulatorii de specialitate în psihiatrie, reglementate prin Contractul-cadru, reușesc, cu mare dificultate, să suplinească o parte din nevoile de sănătate mintală ale populației in România, reprezentând o resursă importantă de profesioniști și servicii ambulatorii de sănătate mintală, care ar trebui susținută atât prin finanțare prioritară, cât și prin modernizarea, eficientizarea și extinderea structurilor ambulatorii (prin acțiuni precum: maparea resurselor umane care furnizează servicii de sănătate mintală prin raportare la serviciile conexe si a celor de suport, creșterea capacității acestora, oferirea de servicii integrate), ca măsuri pregătitoare și complementare pentru trecerea la psihiatria comunitară.

În anul 2021 în România au profesat, în total, 2567 de medici psihiatri (Tabelul 1). Conform statisticilor UE, în perioada 2011 – 2020, rata medicilor psihiatri din România a prezentat un trend ascendent (Figura 1), posibil în contextul creșterilor salariale semnificative, dar situându-se constant sub media europeană.

Atragem atenția că demersul actual de reducere a finanțării serviciilor ambulatorii de psihiatrie în contextul creșterii acute a nevoilor de sănătate mintală a populației, ca urmare a pandemiei COVID-19, contravine de asemenea strategiilor și planurilor de acțiune asumate de Guvernul României atât la nivel național, cât și european, în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală și a respectării drepturilor omului, acest segment de populație fiind în mod particular vulnerabil.

Având în vedere cele expuse mai sus, în concordanță cu direcțiile strategice ale Guvernului României, Comisiei Europene, Organizației Mondiale a Sănătății, Curții Europene a drepturilor Omului (CEDO) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, dorim să vă supunem atenției propunerile și recomandările A.R.P.P. în ceea ce privește psihiatria, pentru completarea și modificarea Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, publicat în data 11.01.2024.

I. VALOAREA PUNCTULUI „PER SERVICIU”

Propuneri: Considerăm necesară creșterea valorii punctului pentru serviciile ambulatorii în specialitatea psihiatrie, alinierea la o finanțare pe criterii de egalitate și sustenabilitate a serviciilor de asistență medicală pre-spitalicească, tratamentul nediscriminatoriu și menținerea ajustării cu 20% pentru medicii primari în specialitatea psihiatrie, în contextul următoarelor aspecte:

1. Deficitul sever al serviciilor de psihiatrie comunitară la nivel național;
2. Numărul scăzut de psihiatri comparativ cu media europeană;
3. Riscul foarte crescut de emigrare a profesioniștilor din domeniul sănătății mintale;
4. Descurajarea colegilor tineri din ambulatoriu de a mai avansa la gradul profesional de medic primar, discriminator față de colegii din zona de spital;
5. Imposibilitatea acoperirii nevoilor și serviciilor de psihiatrie pe tot teritoriul României, existând numeroase regiuni defavorizate;
6. Creșterea adresărilor către serviciile de psihiatrie în contextul pandemiei SARS-CoV2;
7. Lupta antidrog reprezintă o prioritate națională pentru România, iar diminuarea calității şi cantității serviciilor medicale de psihiatrie poate influența în mod negativ acest demers aflat într-un punct critic, fiind dezbatuta si trasate directii de actiune in CSAT, de la cel mai inalt nivel al statului roman.
8. Necesitatea facilitării accesului pacienților în ambulatoriul de specialitate în vederea degrevării sistemului spitalicesc, a scăderii prezentărilor la camera de gardă și a diminuării numărului de internări;
9. Necesitatea evitării costurilor suplimentare inutile, generate de managementul intraspitalicesc al pacienților care ar putea fi gestionați în sistemul ambulatoriu;
10. Creșterea semnificativă, în contextul inflațional și fiscal, a cheltuielor necesare funcționării unui cabinet/CMI/PFA/SRL medical de specialitate în sistem ambulatoriu, precum și întârzierilor de plată și absenței regularizărilor trimestriale începând din trimestrul al doilea al anului 2021;
11. Prețul mediu al unei consultații medicale în sector privat, fără contract cu CAS, este de aproximativ 300 lei pentru un consult inițial de 30 minute și 200 lei pentru un control de 15-20 minute, rezultând un tarif orar de aproximativ 600 lei/oră; apare o diferență semnificativă de tarif între un consult efectuat în contract cu CAS (90 lei) versus un consult efectuat în sistem privat (250-300 lei);
12. Scăderea veniturilor duce la risc semnificativ de migrație a furnizorilor de servicii ambulatorii către zona privată (oferire de servicii cu plata directă de către pacient), vulnerabilizând suplimentar categoria pacienților cu venituri scăzute (persoane cu dizabiliăți psihice, etc.), care reprezintă o proporție importantă între beneficiarii de servicii medicale ambulatorii de psihiatrie;
13. Scăderea valorii punctului va duce la scăderea veniturilor furnizorilor cu 26% (doar din scăderea valorii punctului), ceea ce se adaugă la o scădere a veniturilor rezultată din modificările de fiscalitate intrate în vigoare (creșterea semnificativă a impozitării). Astfel, se preconizează o scădere de aproximativ 50% a veniturilor nete pentru medicii furnizori de servicii ambulatorii în contract cu CAS față de anul precedent. Aceasta scădere semnificativă a veniturilor apare într-un context de inflație și de creştere globală a prețului utilităților și a consumabilelor necesare. Reiterăm faptul că decontul de la CAS nu e asimilabil unui salariu sau unui venit net, ci se fiscalizează și se utilizează pentru toate necesitățile cabinetului (resurse umane, bunuri, servicii, dotări, educație medicală, etc.), reflectându-se ulterior în calitatea serviciilor acordate pacienților noștri.
14. Respectarea drepturilor omului cu facilitarea accesului către îngrijiri medicale de specialitate în cadrul unui segment de populație vulnerabil, frecvent cu dizabilități sociale asociate.

Cu aleasă considerație,
Șef Lucrări Univ. Dr. Ana Giurgiuca
Președinte al Asociației Română de Psihiatrie și Psihoterapie


Descarca comunicatul in format pdf