Statutul asociatiei

Capitolul 1

Dispoziţii generale

 

Art.1.- Denumirea

Denumirea Asociației este : ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PSIHIATRIE ŞI PSIHOTERAPIE – acronim A.R.P.P. În cuprinsul prezentului act, ARPP este denumită generic ,,Asociație”.

 

Art.2. – Forma juridică

În conformitate cu O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii  aprobată prin Legea nr.246/2005,  asociatia ARPP este o persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial.

 

Art.3. – Sediul

Sediul Asociației este în București, Șoș. Berceni nr. 10-12, Sector 4, București. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea consiliului director, în conditiile legii. Asociația poate înființa filiale și sucursale în țară și străinătate.

 

Art.4. Durata

Durata de funcționare a ARPP este convenită pe timp nelimitat (nedeterminat).

 

Art. 5.- Scop şi Obiective

5.1. Scopul Asociației il constituie îmbunătățirea sistemului de asistență prin dezvoltarea și reforma în domeniul psihiatriei și îmbunătățirea stării de sănătate mintală a populației.

5.2. ARPP are ca obiectiv esențial dezvoltarea și perfecționarea tuturor activităților de bază din domeniul psihiatriei și sănătății mintale. Realizarea scopului ARPP se face prin:

 • activitate proprie, independentă, în cadrul legislativ existent;
 • Studierea fundamentelor tulburărilor mintale și îmbunătățirea diagnosticului și terapiei;
 • organizarea de manifestări științifice;
 • promovarea formării,  educației și formarii continue psihiatrice-psihoterapeutice;
 • promovarea supraspecializărilor în Psihiatrie și Psihoterapie;
 • creearea/elaborarea de ghiduri bazate pe dovezi și declarații științifice;
 • elaborarea și implementarea de proiecte de cercetare și atragerea finanțării necesare acestora;
 • prevenirea tulburărilor psihice;
 • conservarea structurilor de îngrijire existente, modernizarea lor și dezvoltarea de noi structuri;
 • activități de advocacy și lobby adresat mediului politic și societății, precum și educația publicului în legătură cu bolile psihice și opțiunile de tratament ale acestora;
 • sprijinirea membrilor societății;
 • publicistică, editare de carte, consultanță, supervizare și cercetare științifică;
 • Stabilirea și menținerea de contacte interne si internaționale în scopul promovării intereselor și activităților Asociației și a membrilor săi.

 

Art.6 Patrimoniu

6.1. Patrimoniul Asociației se constituie din :

 • cotizațiile membrilor;
 • fonduri bănești izvorâte din activitatea de publicistică, editură, consultanță, supervizare și cercetare științifică;
 • fonduri realizate din organizarea manifestărilor științifice;
 • donații de bani (lei sau valută) sau alte forme, din partea unor membri sau nemembri, români sau străini;
 • dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociație;
 • dobanzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
 • granturi, finanțări românești ori străine, resurse obținute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;

De asemenea, patrimoniul se poate completa cu venituri realizate din activităţi economice directe, donații, sponsorizări sau legate, precum și din alte venituri prevăzute de lege.

 

Capitolul II – Membri

Dobândirea și pierderea calității de membru al ARPP

Art.7. Calitatea de membru este personală și inalienabilă, ea neputând fi cedată sau dobândită prin succesiune. Este membru al Asociației persoana care solicită, prin cerere scrisă, aderarea la Asociație, activitatea acesteia se circumscrie psihiatriei și sănătății mintale, și plătește cotizația de membru în cuantumul și până la data stabilită de Consiliul Director.

Art.7.1. Calitatea de membru poate fi dobândită de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a. Sunt profesioniști activând în domeniul sănătății mintale, indiferent de naționalitate, rasă, sex, religie, orientare politică și specific al pregătirii de specialitate (medicală sau nemedicală);

b. Prin acțiune și comportament, dovedesc pasiune și atașament față de activitățile desfășurate în cadrul Asociației, oferind și disponibilitatea de a activa în mod concret în susținerea și îmbunătățirea acestora;

Recunosc și respectă Statutul Asociației;

d. Achită cotizația în cuantumul și la data stabilită de Adunarea Generală;

Asociația poate acorda calitatea de membru corespondent (la cerere) sau membru onorific (pentru personalități); aceștia nu plătesc cotizațieși nu au drept de vot.

 

Art.8. Pierderea calității de membru are loc în următoarele situații:

a. prin retragere, comunicată Consiliului Director, în formă scrisă;

b. prin deces;

c. prin excludere, ca sancțiune disciplinară, în cazul unor abateri grave care aduc atingere ori prejudicii morale sau materiale Asociației sau unui membru al acesteia;

d. inactivitate demonstrată prin lipsa de participare activă sau prin reprezentare la două Adunăro Generale consecutive.

e. prin neplata cotizației în cuantumul și la data stabilită de Adunarea Generală.

Excluderea, ca sancțiune disciplinara, se hotărăște de către Consiliul Director.

 

Art.9. Drepturile și obligațiile membrilor ARPP

 

Art.10. Membrii Asociatei au următoarele drepturi:

a. de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Asociației;

b. de a se retrage din Asociație;

c. de a ataca cu apel la Adunarea Generală, hotărârea Consiliului Director de excludere din Asociație;

e. de a obține sprijinul calificat al Asociației în realizarea obiectivelor proprii, în cadrul domeniului de activitate;

f. de a fi reprezentat cu drept de vot în Adunarea Generală de un alt membru, de a-și alege și revoca în mod liber reprezentantul;

g. de a fi informat privind activitatea Asociației.

 

Art.11.Obligațiile membrilor Asociației sunt:

a. de a sprijini activitatea Asociației și de a apăra interesele acesteia sub toate formele, cu mijloacele și resursele de care dispun;

b. de a respecta statutul, şi hotărârile Asociaţiei;

c. de a plăti cotizația în cuantumul și la data stabilită de Adunarea Generală

e. de a furniza informații de interes pentru activitatea Asociației;

f. de a acționa împotriva atacurilor nejustificate împotriva Asociațieiși a membrilor săi.

g. de a nu întreprinde acțiuni în calitate de membru ARPP, care, prin natura lor, pot leza interesele sau imaginea Asociației.

 

CAPITOLUL III.

 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației.

 

Art.12. Resursele patrimoniale ale asociației provin din:

 • cotizațiile membrilor;
 • dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii;
 • dividendele societăților comerciale, în cazul în care Asociația înființează astfel de societăți;
 • taxe realizate din activități economice directe, inclusiv din organizarea de manifestări științifice;
 • donații, sponsorizări, legate;
 • granturi, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
 • alte venituri prevăzute de lege.

 

Art.13. Asociația poate înființa societăți comerciale, cu respectarea prevederilor legale, şi, de asemenea, poate desfăşura activităţi ecomomice directe, cu condiția ca acestea să aibă caracter accesoriu și să fie în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

 

 

Art.14. Însemnele Asociaței

Emblema Asociaței este:

 

 

 

 

CAPITOLUL IV.

Atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale Asociației

 

Art.15. Organele Asociației sunt:

 • Adunarea Generală;
 • Consiliul Director;
 • Consiliul Prezidențial;
 • Comisie de cenzori;
 • Comisiile Asociației.

 

Art.l6. Adunarea Generală

Art.l6.l. Adunarea Generală, constituită din toți membri Asociației, este organul suprem de conducere al acesteia.

Art.l6.2. Competența Adunării Generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 • alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director, a Președintelui și Comisiei de Cenzori (membrii acesteia nu fac parte din Consiliul Director);
 • înființarea de filiale și sucursale;
 • modificarea actului constitutiv și a Statutului este de jumătate din numărul membrilor Asociației,  hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea din numărul votururilor exprimate;
 • dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 • soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii de excludere;
 • stabilirea cuantumului cotizației;
 • stabilirea principiilor și orientărilor schimburilor internaționale reciproce cu alte Asociații și Organizații similare.”

Art.l6.3. Adunarea Generală se întrunește de regulă anual ședință ordinară și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la Art.15.

Art.16.4. Fiecare membru al Asociației dispune de un vot în Adunarea Generală. Dreptul de vot se exercită direct sau în cazuri deosebite, prin mandat special, cu anunțarea secretariatului cu cel puțin 48 de ore înaintea Adunării Generale. Un membru prezent la Adunarea Generală nu poate mandata decat o singură persoană. Un membru nu poate primi mai multe mandate cu privire la aceeași Adunare Generală.

Art.16.5. Adunarea Generală este convocată la cererea Consiliului Director, în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

Art.16.6. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea Consiliului Director sau a unei treimi din numărul membrilor Asociației.

Art.l6.7. Adunarea Generală adoptă hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unul din numărul celor prezenți.

Art.16.8. Convocarea pentru Adunarea Generală, trebuie făcută cu cel puțin 14 zile înainte de data organizării acesteia (telefonic, prin poștă, fax sau E-mail) sau afișare pe site-ul asociației.

Art.l6.9. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul cu buletine de vot este obligatoriu pentru alegerea Președintelui elect a membrilor Consiliului Director și a membrilor Comisiei de cenzori. Aceeași procedură cu buletine de vot se aplică și pentru revocarea Președintelui, a membrilor Consiliului Director și a membrilor Comisiei de Cenzori.

Adunarea Generală poate să adopte procedura votului prin corespondență pe baza  procedurii elaborate de Consiliul Director.

 

Art.17. Consiliul Director

Art.17.1. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, ales de Adunarea Generală.  Alegerile se organizează o dată la trei ani.

Art.17.1.1.- Candidaturile pentru ocuparea funcțiilor în Consiliul Director vor fi transmise prin orice mijloc de comunicare Secretarului general, cu cel puțin 15 zile înainte de data Adunării Generale având pe ordinea de zi alegerile.

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele criterii: i) să fie membrii cotizanți cu plata cotizațiilor la zi; ii) să-și arate disponibilitatea pentru implicarea activă în Asociație conform obiectului și scopului acesteia; iii) să aibă inițiativă și capacitate organizatorică; iv) să propună planuri și/sau strategii pentru implementarea obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung identificate și aprobate de Adunarea Generală.

Art.17.1.2.- Pentru a fi ales fiecare candidat va trebui să întrunească numărul de voturi de cel putin jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.

În situația în care nu se întrunește numărul de voturi pentru ocuparea unei funcții specifice în Consiliul Director, se reconvoacă Adunarea Generală .

Art.17.1.3.- Candidaturile se transmit secretariatului Asociației până la termenul limită comunicat pe site-ul Asociației.

Art.17.1.4.- Condițiile de eligibilitate sunt cele prevăzute la Art.17.1.1. alin.(2) de mai sus.

Art.17.1.5.- Pentru funcția de Responsabil cu relația dintre Asociație și Asociația Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România (AMRPR), candidații trebuie să îndeplinească suplimentar condiția de medic rezident.

 

Art.17.2.Consiliul Director este format din 7 (șapte) membrii, cu aceeași putere decizională și vot egal. În caz de paritate, votul Președintelui este decisiv.

Funcțiile deținute în Consiliul Director sunt:

 • Președinte,
 • Fost Președinte;
 • Președinte elect ( viitor președinte);
 • Secretar general;
 • Coordonatorul activităților comisiilor de lucru si al activitatiilor științifice de publicare;
 • Responsabilul cu promovarea imaginii si implementarea politicilor financiare ale asociației;
 • Responsabilul cu relația dintre Asociație și Asociația Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România (AMRPR).

Calitatea de membru în Consiliul Director într-un mandat, nu restricționează candidatura pentru  funcțiile eligibile în mandatele viitoare. O persoană nu poate ocupa decât o singură dată funcția de Președinte al Asociației.

 

Art.17.3.- Mandatul noului Consiliu Director începe de la data de 1 ianuarie a anului următor alegerilor cu excepția funcției de Secretar general care devine activă de la data desemnării.

Art.17.4.-  Predarea mandatului între vechiul și noul Consiliu Director se realizează prin  protocolul de predare primire, pe baza situațiilor patrimoniale și financiare întocmite de comisia de cenzori la schimbarea mandatului.

Art.17.5.- Descărcarea de gestiune a vechiul Consiliu Director se aprobă în prima Adunare Generală a Asociației, odată cu situațiile financiare pentru anul anterior.

 

Art.18 –  Responsabilitățile și Funcționarea Consiliului Director

Art.18.1. Responsabilități

Consiliul Director are competența  de a lua orice decizie pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, precum și să dispună orice acțiuni și activități  în concordanță cu scopul și obiectul pentru care Asociația a fost înființată, cu excepția celor date în competența exclusivă a Adunării Generale a Asociaților.

În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director,

 • Pune în aplicare direcțiile de dezvoltare aprobate de Adunarea generală pentru anul în curs și identifică noi direcții de dezvoltare și de interes pentru strategiile viitore, pe care le propune spre aprobare Adunării Generale;
 • Stabilește comisiile Asociației și competența acestora, urmărește modul de lucru și gradul de implicare a membrilor desemnați în grupurile de lucru și primește rapoartele comisiilor asupra temelor analizate. Ia hotărâri urgente pentru punerea în aplicare a propunerilor comisiei și prezintă Adunării Generale viitoare centralizatorul rapoartelor, propunerilor și măsurilor urgente dispuse, spre validare;
 • Hotărâște încheierea de parteneriate cu alte entități, pentru realizarea unor activități punctuale, comune;
 • Organizează sesiuni de comunicări științifice și invită la acestea personalități din domeniile de interes;
 • Desemnează persoanele care urmează să participe la evenimente naționale și internaționale de interes pentru Asociație și primește raportul de activitate pe care-l mediatizează către toți membrii;
 • Formulează și transmite comunicate de presă prin care Asociația ia poziție față de evenimente care pot afecta statutul medicului psihiatru și interesele pacientului;
 • Susține proiecte inițiate de alte entități de natură să amelioreze situația din sănătate în general și în sănătatea mintală, în special;
 • Întocmește raportul de activitate pentru perioada anterioară și execuția bugetară pe anul fiscal anterior și le supune aprobării Adunării Generale;
 • Întocmește propuneri privin planul și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare precum și proiectul de buget pentru anul următor și le înaintează Adunării Generale spre analiză și aprobare;
 • Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației;
 • Elaborează procedura votului prin corespondență și o supune aprobării Adunării Generale;
 • Întocmește și aprobă organigrama și politica de personal a Asociației și negociază contractele individuale de muncă;
 • Aprobă achiziții de bunuri și servicii, în limita bugetului aprobat;
 • Decide cu privire la vânzarea și/sau casarea bunurilor Asociației;
 • Hotărăște cu privire la primirea de noi membrii și/sau la excluderea din Asociație;
 • Dispune ținerea evidenței cotizațiilor și sponsorizărilor primite și se îngrijește de întocmirea și transmiterea declarațiilor cerute de lege cu privire la sponsorizarile primite de Asociație din partea entităților farmaceutice;
 • Adoptă orice alte măsuri care au menirea să asigure buna desfășurare a activității Asociației;
 • Răspunde pentru daunele cauzate din culpă proprie Asociației, membrilor acesteia sau terților.

 

Art.18.2.- Funcționarea Consiliului Director

Consiliul Director se întrunește o dată la trei luni în ședințe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare la convocarea Președintelui sau, în lipsa acestuia, a înlocuitorului desemnat.

La ședințele Consiliului este necesară participarea a 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu majoritate simplă.

Dispozițiile Art.17.2. alin.(1) se aplică în mod corespunzător.

Pentru participarea la ședințele Consiliului, Asociația decontează cheltuielile de transport și cazare în altă localitate, după caz.

Lipsa nejustificată de la 2 ședințe consecutive atrage pierderea de drept a calității de membru al Consiliului Director.

Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde și prin încetarea calității de membru al Asociației pentru neplata cotizației, excludere, retragerea mandatului, deces sau demisie.

În situația vacantării unei funcții de membru în Consiliu Director, Președintele Asociației, sau înlocuitorul său desemnat, va convoca de urgență Adunarea Generală a Asociației.

 

Art.19.- Atribuțiile membrilor Consiliului Director

Art.19.1. Atribuțiile Președintelui

Președintele are următoarele atribuții:

 • Reprezintă Asociația în relațiile cu autoritățile publice române și cu celelalte entități de drept privat din țară, cu autoritățile și organizațiile publice sau private străine, precum și cu societățile bancare și persoanele fizice, cu respectarea prevederilor prezentului statut;
 • Se implică activ în buna organizare și funcționare a Consiliului Director, urmărind aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociației;
 • Stabilește, împreună cu Secretarul General ordinea de zi a ședințelor Consiliului Director;
 • Prezidează ședințele Consiliului Director și Adunările Generale ale Asociației;
 • Angajeză trezorerierul și-i stabilește competențele;
 • Pregătește împreună cu Secretarul General toate documentele și rapoartele către Adunarea Generală;
 • Dispune convocarea și organizarea Adunăriilor generale;
 • Se implică în menținerea legăturilor dintre membrii Asociației și Comitetul Director;
 • Primește propuneri și petiții din partea membrilor Asociației, dispune repartizarea acestora către ceilalți membri ai Consiliului Director, urmărește soluțiile propuse, le supune analizei Consiliului Director și dispune comunicarea rezultatului analizei către petiționar. În situații de interes general, dispune comunicarea pe site-ul Asociației ;
 • Se implică în dezvoltarea site-ului Asociației și îmbunătățirea calității informațiilor transmise;
 • Este responsabil de relația Asociației cu mass-media;
 • Promovează Asociația în relațiile cu alte entități având scop similar;
 • Se îngrijește de implicarea activă a tuturor membrilor asociației în activitățile specifice, prin cooptarea în comisii de lucru, mandatarea acestora pentru participarea la evenimente științifice, participarea largă la sondaje de opinie pe teme specifice;
 • Îndeplinește orice altă atribuție specifică dată în competența sa de către Adunarea Generală a Asociației;
 • În situația în care Președintele este indisponibil pentru o anumită activitate și/sau pentru o perioadă de timp, funcția acestuia este îndeplinită de drept de Fostul Președinte.

 

Art. 19.2.- Atribuțiile Fostului Președinte.

Fostul Președinte, are , în principal, următoarele atribuții:

 • Se implică activ în actul decizional al Consiliului Director;
 • Asigură continuitatea în activitatea Consiliului director și urmărește rezolvarea problemelor lăsate în suspensie din vechiul mandat;
 • Asigură consultanță membrilor Comitetului Director cu privire la aspectele organizatorice și funcționale;
 • Susține Președintele, în relațiile cu autoritățile și organizațiile române și străine precum și cu mass-media;
 • Se implică în atragerea de noi membrii și în capacitarea membrilor existenți în activitățile curente ale Asociației;
 • Se implică în organizarea evenimentelor profesionale și atragerea de noi fonduri;
 • Ține legătura cu Consiliul Prezidențial prin informarea periodică a acestuia cu privire la deciziile Comitetului Director, organizează întâlnirea membrilor acestui organism, supune discuției problemele cu care se confruntă Asociația și transmite punctul de vedere consultativ către Comitetul Director;
 • Înlocuiește Președintele în situația în care acesta este indisponibil pentru o activitate și/sau o perioadă de timp.

 

Art.19.3.-Atribuțiile Președintelui Elect

Președintele elect( viitorul președinte) are următoarele atribuții specifice:

 • Să colaboreze îndeapoape cu Președintele în funcție și să-și însușească rolul și calitățile Președintelui;
 • Să se implice activ în lucrările Consiliului Director și să-și asume, alături de ceilalți membrii, deciziile luate;
 • Să urmărească evenimentele stiințifice naționale și internaționale de interes pentru Asociație și să informeze Consiliul Director în timp util cu privire la oportunitatea participării Asociației la astfel de evenimente;
 • Să facă propuneri pentru dezvoltarea activității pe termen mediu sau lung și să prezinte Consiliului Director eventualele mecanisme pentru realizarea unor astfel de planuri;
 • Să țină legătura cu membrii Asociației și să facă propuneri pentru dezvoltarea unor activități și implicarea membrilor pe zone geografice;
 • Să atragă noi membrii și să contacteze alte entități pentru realizarea unor parteneriate profesionale;
 • Să organizeze și să supună aprobării Comitetului Director formarea și competențele grupurilor de lucru în cadrul acordurilor de parteneriat;
 • Să monitorizeze lucrările grupurilor de lucru în cadrul acordurilor de parteneriat, să primească rezultatul analizei și să supună aprobării Comitetului Director punctul de vedere exprimat de parteneri și acțiunile care urmează să se dispună în consecință;
 • Să preia temporar mandatul Președintelui atunci când atât acest cât și Fostul Președinte sunt indisponibili pentru o anumită activitate și/sau pentru o perioadă de timp;
 • Să îndeplinească orice atribuție dată în competența Consiliului Director pentru care este mandatat expres de acesta.

 

Art.19.4.- Atribuțiile Secretarului General

Secretarul General este membru al Consiliului Director și îndeplinește atribuțiile generale ale acestuia, precum și cele date expres în competența sa.

Atribuțiile specifice ale Secretarului General sunt:

 • Organizează ședințele Consiliului Director conform deciziei Președintelui;
 • Ține evidența lucrărilor Consiliului, primește corespondența, o înregistrează și o înaintează Președintelui și se îngrijește de aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor date de acesta din urmă;
 • Organizează, alături de Președinte , Adunarea Generală a Asociației;
 • Se îngrijește de întocmirea tuturor documentelor și rapoartelor prevăzute de lege și prezentul statut, care urmează să fie prezentate spre informare și/sau aprobare Adunării Generrale;
 • Cooperează la stabilirea obiectivelor și strategiilor viitoare, întocmind planul care urmează să fie supus aprobării;
 • Ține legătura cu trezorerierul pentru întocmirea raportului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada anterioară și propunerile de buget pentru anul în curs;
 • La solicitarea Președintelui, convoacă Comisia de disciplină și întocmește minuta cu privire la hotărârile luate pe care le comunică persoanelor implicate;
 • Colectează propunerile și sesizările transmise de membrii Asociației și le remite Președintelui;
 • Răspunde de mediatizarea hotărârilor Asociației și a deciziilor Consiliului Director;
 • Cu încuviințarea Președintelui, poate organiza grupuri de secretariat pe zone geografice, cărora să le delege o parte din competențele proprii, răspunderea pentru orice daună rămânând în sarcina sa;
 • Propune Președintelui spre aprobare angajarea personalului administrativ, stabilește atribuțiile acestuia și controlează activitatea desfășurată;
 • Este răspunzător de organizarea și păstrarea arhivei Asociației. La încetarea mandatului, arhiva va fi predată noului Secretar general în formă inventariată;
 • Se îngrijește de îndeplinirea oricăror formalități pentru desfășurarea corectă a activității asociației.

 

Art.19.5.- Coordonatorul activităților comisiilor de lucru si al activitatiilor științifice de publicare ale asociației este membru în Consiliul Director  și va avea ca prinicipală responsabilitate,

 • asigurarea suportului necesar bunei desfașurari a activitații comisiilor de lucru și facilitarea comunicării permanente intre acestea și Consiliu Director;
 • Va organizarea, monitoriza activitatea comisiilor de lucru;
 • va repartiza temeticile aprobate de Comitetul Director;
 • va colecta și își va exprima opinia față de rapoartele întocmite de comisii;
 • va formula  propuneri privind  mecanismele necesare   pentru implementarea rezultatelor analizei în comisii.

De asemenea, va fi reprezentant al Consiliul Director în intermedierea relațiilor cu comitetele editoriale proprii ARPP.

 

Art.19.6.- Responsabilul cu promovarea imaginii si implementarea politicilor financiare ale asociației este membru în Consiliul director și va avea ca atribuții suplimentare:

 • stabilirea și dezvoltarea relațiilor funcționale ale asociației cu mass-media si organizațiile publice sau private (profit/non-profit);
 • La solicitarea Președintelui va coordona conceperea si diseminarea comunicatelor de presă prin care Asociația va lua poziție față de evenimente care pot afecta statutul medicului psihiatru și interesele pacientului;
 • Va superviza din partea Consiliului Director modul de organizare și desfășurare a evenimentelor științifice naționale proprii asociatiei;
 • va gestiona relația cu terți în organizarea acestor evenimente, urmărind atât creșterea calitatii știintifice a evenimentelor ca si respectarea politicilor financiare ale asociație.

 

 Art.19.7.- Responsabilul cu relația dintre Asociație și Asociația Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România (AMRPR).

Membrul în Consiliul Director propus de AMRPR trebuie validat de Adunarea Generală aAsociației.

Responsabilitățile impuse sunt aceleași ca și ale celorlați membrii ai Consiliului Director.

Comitetul Director sau Președintele pot să-i traseze atribuții punctuale, potrivit competențelor proprii.

 

Atribuții specifice:

 • Ține legătura intre Consiliul Director și Conducerea AMRPR;
 • Transmite și depune diligențe pentru implementarea în AMRPR a politicilor de dezvoltare a Asociației;
 • Solicită implicarea membrilor AMRPR în priectele dezvoltate de Asociație, fie în calitate de observatori, fie în calitate de executanți, potrivit sarcinilor specifice încredințate;
 • Se asigură că membrii AMRPR cooptați în comisiile și/sau grupurile de lucru au o prezență constantă și o prestație corespunzătoare. În situația în care dovedesc atitudine pasivă sau refuză/renunță să participe la proiectele Asociației, depune diligențe pentru înlocuire;
 • Informează Comitetul Director asupra problemelor cu care se confruntă AMRPR și propune strategii comune de rezolvare a problemelor privind, în special, învățământul prin dezvoltarea ariei curriculare și implementarea metodelor de creștere a calității actului medical, statutul medicului psihiatru la început de carieră, relația cu alte organisme profesionale internaționale în care AMRPR este parte;
 • Crează strategii pe termen scurt și mediu pentru realizarea unei convergențe continue între interesele celor două Asociații;
 • Se asigură că membrii AMRPR înțeleg importanța și rolul cooperării permanente între cele două asociații;
 • Asigură consultanță membrilor AMRPR care doresc să se înscrie în Asociație.
 • În cazul invalidării propunerii AMRPR sau a lipsei unei propuneri pertinente, atribuțiile specifice enunțate mai sus vor fi repartizate în sarcina altui membru al Consiliului Director.

 

Art.20 Consiliul Prezidențial

Art.20.1.- Constituire

Consiliul Prezidențial se constituie din toți foștii președinți ai Asociației,  are rol de organism tehnic nepermanent, fără personalitate juridică, fiind o structură reglementată a Asociație, cu rol consultativ,  care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte privind activitatea prezentă a Asociației.

Este incompatibilă calitatea de membru al Consiliului Director cu calitatea de membru în Consiliul  de membru în Consiliul Prezidențial.

Calitatea de membru în Consiliul Prezidențial se pierde prin renunțare sau deces.

Pe perioada mandatului în care îndeplinește funcția de Fost Președinte în Consiliul Director, Fostul Președinte nu face parte și din Consiliul Prezidențial.

 

Art.20.2.- Atribuțiile Consiliului Prezidențial sunt următoarele:

 • Elaborarea de recomandări și opinii neobligatorii cu privire la aspectele de interes ale orientărilor în domeniul sănătății mintale, la solicitarea Consiliului Director sau a Președintelui în funcție;
 • Emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de comisiile de lucru și a stategiilor pe care Asociația ar trebui să le urmeze, la solicitarea Comitetului Director;
 • Nominalizarea uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi numite în Comitetul Director pentru fiecare funcție vacantă;
 • Elaborarea criteriilor de selecție a candidaturilor pentru Comitetul Director;
 • Acordarea oricărei consultanțe solicitată de Comitetul Director sau de Președinte pentru problemele curente din activitatea Asociației.

 

Art.20.3.- Organizare

Consiliul Prezidențial se întrunește cel puțin de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliul Director sau al Președintelui în funcție.

Lucrările Consiliului Prezidențial sunt conduse de către decanul de vârstă .

Președintele Consiliului Director participă la lucrările Consiliului în calitate de invitat.

Întrunirile se realizează de regula la sediul Asociației care pune la dispoziția Consiliului Prezidențial secretariatul.

Organizarea secretariatului este în competența Secretarului General.

Cheltuielile de transport și cazare pentru membrii Consiliului Prezidențial care se deplasează în altă localitate sunt în sarcina Asociației.

Asociația poate  pune la dispoziția Consiliului Prezidențial platforme de comunicare, în grup, online.”

 

Art.21. Comisia de Cenzori

Art. 21.1. Controlul financiar al Asociației este asigurat de Comisia de cenzori, format din trei persoane, alese de adunarea generală potrivit statutului. Din membri comisiei, cel puţin un cenzor trebuie să fie contabil sau expert contabil.

Art.21.2. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament de organizare şi funcţionare propriu pe care îl va prezenta spre aprobare adunării generale.

Art.21.3. Membri Consiliului Director nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Art.21.4. În realizarea competenţelor sale, Comisia de cenzori:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul;
 • întocmeşte raportul şi îl prezintă adunării generale;
 • poate participa, prin reprezentantul său, la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute în prezentul statut sau stabilite de adunarea generală.

 

Art.21.5. Comisia de cenzori este subordonată adunări generale.

Art.21.6. Organele de administrare ale Asociației sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorilor documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora.

 

Art.22. Trezorierul

 

Art.22.1. Trezorierul este numit de către Preşedintele Executiv al Asociației, funcţia sa fiind asimilată, din punct de vedere al drepturilor salariale, cu cea de contabil şef.

 

Art.22.2. Trezorierul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi supune aprobării bugetul anual de venituri şi cheltuieli;

întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Director procedurile contabile interne ale Asociaței;

b) organizează activitatea financiar-contabilă a asociației, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu procedurile contabile interne;

c) supraveghează asupra respectării dispoziţiilor legale privind ţinerea contabilităţii şi efectuarea operaţiunilor financiare;

d) participă la luarea deciziilor în toate problemele de natură financiară, alături de Preşedintele Executiv, respectiv secretarul general;

e) reprezintă Asociația, împreună cu Președintele Executiv, în raportul cu instituţiile financiare interne şi internaţionale, precum şi la derularea operaţiunilor de atragere de fonduri.

Dacă trezorierul nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, preşedintele va desemna un nou trezorier.

 

Art.23. Pentru îndeplinirea în bune condiții a scopurilor propuse, în cadrul Asociației funcționează Comisiile Asociației ale căror titulatură componentă sunt stabilite de Consiliul Director.

 

Art.24. Președinții Comisiilor sunt nominalizați de Președintele Executiv în functie de preferințele acestora cât și de scorul obținut de acestia la alegeri.

 

CAPITOLUL V. Dizolvarea și lichidarea Asociației

 

Art.25. Asociația se dizolvă:

a. de drept;

b. prin hotărâre judecătorească;

c. prin hotărârea Adunarii Generale.

 

Art.26. Asociația se dizolvă de drept  în următoarele situaţii:

a. împlinirea duratei pentru care a fost constituit;

b. realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care potrivit statutului, Adunarea Generală sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;

d. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixata de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

 

Art.27. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

 

Art.28. Asociația se dizolvă, prin hotarâre judecătorească, la cererea oricarei persoane interesate:

a. când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b. când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c. când asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d. când asociația a devenit insolvabilă;

e. dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfaşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi neputând fi iniţiate decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

 

Art.29. Asociația se poate dizolva şi prin hotărârea Adunarii Generale. Urmând ca în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art.30. (1)Dizolvarea este urmată de procedura lichidării. În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănator, prin hotărâre a Adunării Generale.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în conditiile alin.(2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

 

Art.31. Lichidarea asociației are loc în condiţiile şi cu respectarea  prevederilor art.61 – 70 din  O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi  fundaţii.

 

Art.32. Asociația încetează a avea fiinţă la data radierii din Registru  asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator  eliberat lichidatorilor prin care se atestă descărcarea acestora de  obligaţiile asumate.

Capitolul VI

 Relaţiile asociației cu organele administrative

 

Art.33.Relatiile asociației cu autoritatile administraţiei publice locale şi centrale sunt cele ce decurg din prevederile legale.

 

Art.34. Asociația se supune supravegherii şi controlului în conditiile legii.

Supravegherea şi controlul nu pot substitui controlul propriu de Asociație.

 

Capitolul VII

Dispoziţii finale

 

Art.35. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile  legale în vigoare.