MANAGEMENTUL SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE INCOMPATIBILITĂȚI ȘI CONFLICTE DE INTERESE – Partea a II-a

Așa cum am arătat în prima parte a acestul articol, funcția de manager de spital poate fi exercitată de catre o persoana fizică sau juridică , competențele profesionale cerute (nn. în cazul persoanei juridice, condițiile trebuie întrunite în persoana reprezentantului desemnat).

inclusiv pentru spitalele clinice universitare fiind acelea  (i) de a fi  absolvent al unei  instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, (ii) să fi  absolvit cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite de această entitate, precum și (iii) să dețină un masterat sau doctorat  în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii.

Legea nr.95/2006 privind reforma reforma în domeniul sănătății, prevedea o serie de cazuri de incompatibilitate cu funcția de manager, cazuri care au fost restructurate și modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2016, pentru punerea de acord a dispozițiilor proprii materiei reglementate cu Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, lege care a modificat  și completat  Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, în ceea ce privește depunerea declarațiilor de avere și de interese de către persoanele cu funcție de conducere și control la nivelul spitalelor.

Potrivit Ghidului privind incompatibitățile și conflictele de interese ediția 2017, întocmit de Agenția Națională de Integritate, incompatibilitatea se referă la ocuparea concomitentă a două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.

Deci, incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care o persoană ( în cazul particular al persoanei care deține funții de conducere în sistemul sanitar public) ocupă mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi acest cumul este interzis delege.

În forma în vigoare la data prezentei expuneri, funcția de manager,  persoană fizică este incompatibilă cu:

a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară (nn.cu rspectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management), a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, cu respectarea interdicției prevăzută la lit.b) de mai jos;

b) desfăşurarea de activităţi didactice sau de cercetare ştiinţifică finanţate de către furnizori de bunuri şi servicii ai spitalului respectiv;

c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti; 

e) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil;d) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic;

g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În caz de incompatibilitate existentă la momentul numirii în funcție, persoana mandatată în funcția de manager este obligată să înlăture motivele de incompatibilitate, într-un termen de 30 zile. Sancțiunea nerespectării acestei obligații legale și persistența unui motiv de incompatibilitate peste termenul acordat de lege, este rezilierea de drept a contractului de management și, evident reluarea procedurii de numire a unui alt manager.

Legea nu distinge între rezilierea contractului de management al persoanei fizice sau al persoanei juridice ( atunci când starea de incompatibilitatea apare în persoana reprezentantului desemnat de aceasta), astfel că persoana juridică desemnată manager, nu poate să numească un alt reprezentant, contractul de management urmând să fie reziliat de drept la expirarea termenului de decădere de 30 zile prevăzut de lege.

Pe lângă motivele de incompatibilitate, legea reglementează separat și situațiile de conflict de interese în care s-ar putea afla persoana desemnată în funcția de manager.

În Ghidul privind Incompatibilitățile și Conflictele de Interese, ediția 2017, Agenția Națională de Integritate arată care este diferența dintre Conflicte de Interese și Incompatibilități, subliniind că, ”Dacă , pentru existența unui conflict de interese persoanele publice, trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.”

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a conflictului de interese , respectiv:

”Conflictul de interese apare atunci când un funcționar public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficialecu imparțialitate și obiectivitate . Interesele private ale funcționarului publicpot include beneficii pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.”

O altă definiție a conflictului de interese este O.E.C.D. potrivit căreia ” conflictul de interese implică un conflict între datoria față de public și interesele personale ale unui oficial.Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului publicca persoană privată influențează sau ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților oficiale”.

Fără să divagăm de la subiectul supus analizei considerăm că, pentru acuratețe, trebuie să precizăm că managerul unui spital din sistemul public de sănătate nu este și nu devine funcționar public prin actul de numire , ci este asimilat funcționarului public atunci când intervine răspunderea penală, pentru că, pe perioada mandatului exercită o funcție publică ( nn. de interes public).

Definițiile la care ne-am referit înglobează și funcția de manager de spital (public), fiind o funcție publică de conducere și care se circumscrie obligațiilor de integritatea prevăzute de Legea nr.176/2010privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice (….) invocată mai sus.

Potrivit art. 178 alin.(20 din Legea nr.95/2006, constituie conflict de interese:

” a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter

patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;

b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager;

c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager.”

Dacă situațiile prevăzute la lit.b) și c) de mai sus nu ridică nicio problemă de nuanță, situația prevăzută la lit.a) a alin.(1) al art. 178 din Legea nr.95/2006 necesită o atenționare cu privire la faptul că legea nu consideră conflict de interese orice situație în care managerul sau soțul/soția acestuia precum și rudele și afinii până la gradul al IV lea inclusiv ar deține părți sociale, acțiuni sau interese în societăți și/sau organizații nonguvernamentale, ci doar acele situații în care intervine caracterul patrimonial al relației acestor entități cu spitalul public.

Ca și în cazul incompatibilităților, situațiile de conflict de interese existente la data numirii în funcția de manager, trebuie înlăturate în termenul de decădere de 30 zile, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului de management.