MANAGEMENTUL SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE INCOMPATIBILITĂȚI ȘI CONFLICTE DE INTERESE – Partea I

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2016 ( în vigoare de la data de 22 noiembrie 2016), s-au adus modificări și completări Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Scopul actului normativ vizează reglementarea condițiilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere care fac parte din  comitetul director, funcția de manager precum și funcțiile de șef de secție, șef de laborator sau, după caz, șef serviciu, în spitalele publice.

Din expunerea de motive pentru susținerea urgenței în elaborarea și aprobarea modificărilor și completărilor, la Lege, propuse, Guvernul a reținut , printre altele că,

1) S-au constatat probleme în sistemul de asistență medicală din România ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui număr însemnat de unități sanitare, cu consecințe directe asupra calității serviciului medical acordat;

2) Prevederea legală care instiuia obligația managerilor din spitalele clinice în care se desfășoară și activitatea de învățământ și cercetare științifică de a fi cadru universitar sau medic primar este restrictivă , îngrădind accesul la această funcție și se impune lărgirea ariei de selecție a persoanelor care pot ocupa această funcție pe baza experienței și abilităților manageriale dovedite;

3) Lipsa unei proceduri competitive de selecție a șefilor de secție, de laboratore și servicii medicale clinice afectează calitatea activității de management desfășurată de aceste persoane la nivelul spitalelor.

S-a reținut, de asemenea, că se impune adoptarea unor măsuri coerente, suplimentare pentru asigurarea integrității, imarțialității și obiectivității în activitatea persoanelor care exercită funcții de conducere la nivelul spitalelor și al serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.

Actul normativ luat în discuție aduce modificări și completări distincte pentru conducerea Serviciilor de ambulanță județene  și Serviciului de Ambulanță București- Ilfov, pe de o parte și, conducerea spitalelor publice, pe de altă parte.

I.- În cele ce urmează ne vom referi, în primul rând, la modificările aduse Capitolului III – Conducerea spitalelor din titlul VII al Legii nr.95/2006.

Conducerea spitalelor este asigurată de către un manager, persoană fizică sau juridică, însă condiția considerată de legiuitor restrictivă prevăzută de art.176 alin.(3) respectiv ” (3) Pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primarși să fie absolvental unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății”, a fost abrogată, lăsând posibilitatea și altor persoane să acceadă la această funcție.

După cum este deja cunoscut, managerul, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică( n.n. în acest din urmă caz trebuie mandatată o persoană fizică , cu atribuții de reprezentare), trebuie să încheie un contract de management cu Ministerul Sănătății, ministerele sau instituțiile din rețeaua sanitară proprie, sau cu universitatea de medicină și farmacie, pentru o perioadă de 3 ani , la încetarea mandatului acesta putând să fie prelungit pentru o perioadă de 3 luni, de maximum 2 ori, timp în care se organizează concursul pentru ocuparea funcției de manager .

În situația în care procedura concursului nu se finalizează în această perioadă, entitatea investită cu autoritatea statului, prin act administrativ, numește un manager interimar până la ocuparea postului de manager.

Facem precizarea că încetarea contractului de management poate să intervină și anterior expirării termenului maxim pentru care a fost încheiat, în condițiile în care, în cadrul evaluării anuale se constată că nu au fost respectate criteriile de performanță generală, stabilite prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen pus în aplicare începând cu data de 27.06.2017.

Cât privește numirea managerului interimar, dacă este cazul, prin actul administrativ de numire stabilește atribuții specifice, reglementate prin Ordinul Ministerului Sănătății 1374/07.12.2016.

Ordonanța de urgență nr. 79/2016 a modificat prevederile art.176 alin.(6) și (7) cu privire la procedura semnării contractului de management.

S-au instituit astfel prevederi cu privire la termenul în care urmează să se semneze contractul de management , respectiv 10 zile de la data validării rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea postului. Termenul de 10 zile este un termen de decădere, ceea ce înseamnă că, în caz de de neîncheiere a contractului din motive imputabile câștigătorului declarat (nesemnare), contractul urmează să fie semnat cu cel de-al doile clasat. Dacă situația se repetă și contractul nu se semnează cu acest al doilea clasat într-un termen de 10 zile, procedura concursului se reia.

Cu privire la contractul de management, legiuitorul a înțeles să aducă și alte modificări cu privire la conținutul acestuia, stabilind o listă neexaustivă dar minimală a clauzelor inserate în acesta cu privire la indicatorii de performanță a activității, programul de lucruși condițiile de desfășurare a activității de management. Modelul-cadru al contractului de management și lista indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului clinic au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1384/2010 pus în aplicare la data de 07.12.2016.

Important de reținut este faptul că acest contract nu este un contract de adeziune, indicatorii de performanță fiind stabiliti numai după stabilirea unui buget global negociat.

Managerul are obligația să respecte dispozițiile entității cu care a contractat, în condițiile în care se constată, prin organele de control abilitate de către aceste entități, disfuncționalități în activitatea spitalului public.

Condițiile de încetare a contractului de management sunt reglementate în art.184 din Legea nr. 95/2006,  artico care ,prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2016, a comportat modificări .

În acest sens, arătăm că încetarea contractului de management intervine în următoarele situații:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managerului spitalului public, prevăzuți în contractual de management, timp de minimum un an , din motive imputabile acestuia, și/sau în situația neîndeplinirii culpabile a celorlalte obligații ale managerului;

c) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;

d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzut la art. 178;

f) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului;

g) în cazul falimentului persoanei juridice, manager al spitalului, potrivit legii;

h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

i) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;

j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;

k) în cazul în care se constată de către organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii abateri de la legislaţia în vigoare care sunt imputabile managerului şi care, deşi remediabile, nu au fost remediate în termenul stabilit de organele sau instituţiile respective; 

l) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătăţii în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sau, după caz, a măsurilor dispuse de ministrul/conducătorul instituţiei pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

m) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;

n) în cazul existenţei a 3 luni consecutive de plăţi restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate;

o) în cazul nerespectării graficului de eşalonare a plăţilor arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situaţia în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate.

p) în cazul denunţării unilaterale a contractului de către manager cu condiţia unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului.

Pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, contractul de management încetează în condiţiile legii la propunerea consiliului de administraţie, în cazul în care acesta constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus.

Încetarea contractului de management atrage încetarea de drept a efectelor ordinului de numire în funcţie.

Ordonanța de urgență nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Monitorul Oficial al României nr938/22 noiembrie 2016

Obilgații financiare ajunse la scadență și care nu au fost achitate.