CONVOCARE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIATIEI ROMANE DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE

Descarca ARPP convocator AGA – 29.04.2024

 

Potrivit prevederilor Art. 16.3 ș i ale Art. 16.5 din Statutul Asociaț iei, Consiliul Director a hotarat convocarea Adunarii Generale a membrilor Asociației care va avea loc î n ziua de 23 mai 2024, ora 19:00, în Sala I a Hotelului Timișoara, Str. Mărășești nr. 1 -3, Timișoara, jud. Timiș, în cadrul Conferinț ei Naț ionale de Psihiatrie. În cazul î n care nu este întrunit cvorumul, se reconvoacă Adunarea Generală pentru data de 24 mai 2024, ora 19:00, în aceeași locație.

ORDINE DE ZI

 1. Prezentarea Raportului Presedintelui ARPP pentru perioada iunie 2023 – mai
  2024 – S. L. Univ. Dr. Ana Giurgiuca;
 2. Prezentarea, spre informare, a situatiei financiare pentru anul fiscal 2023 si
  aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 –
  Secretar Administrativ Viorel Roman;
 3. Prezentarea activitatii comisiilor de lucru ARPP 2024 – Conducatorii Comisiilor de lucru;
 4. Alegerea, prin vot secret, a unui nou cenzor expert contabil, ca urmare a
  vacantarii funcției si reconfirmarea comisiei de cenzori.
 5. Organizare Congresul ARPP 2025, aprobarea temei, locului si modalitatilor de
  desfasurare a Congresului National în anul 2025 – Conf. Univ. Dr. Catalina Giurgi-Oncu;
  6. Chestiuni diverse. În cadrul Adunarii Generale, fiecare membru dispune de un vot. Votul se poate exprima si prin mandat special dat unui alt membru. Un membru nu poate reprezenta în aceeași Adunare Generala mai mult de un alt membru. Mandatul special dat unui alt membru trebuie facut cunoscut Secretariatului Asociației (secretariat.arpp@gmail.com) cu cel puțin 48 ore înaintea Adunarii Generale.

Consiliul Director
Asociația Romana de Psihiatrie si Psihoterapie